AutoCad 2007 Book in English and Nepali language || अंग्रेजी भाषा र नेपाली भाषामा ओटोक्याड २००७ पुस्तक ||

google-site-verification=i1jEAa-2Rd9QY8twf1n0qvvDu1gfOLanEKHAztjPT7A

AutoCad  2007 Book in English and Nepali language | अंग्रेजी भाषा र नेपाली भाषामा ओटोक्याड २००७ पुस्तक

Units
“Enter” or un “Enter”
गर्नेDrawing
Units
Length
:- Type Architectural
                  Precision  0’-00”
Insertion 
Scale :- Inches
Ok

Dimension Style Manager “Enter” 
or D “Enter” गर्ने

Modify
Click
गर्ने
Modify Dimension
Style :Standard
Primary Units
Unit Format   Architectural
Precision          0’-00”
Ok
Text

Text
Height  9”
Ok 
 ………………………………………………………………………………….


 Symbols and Arrows
 First              Dot
Small
 Second          Dot Small
 Leader         
Closed Filled
 Arrow
Size   9”
 OkLines
…………………………………………………Set Current

Close

Options or Op “Enter” गर्ने
Profile Click गर्ने
Reset
Yes

Ok


User Preferences Click गर्ने
Shortcut Menuse (√ राईट चिन्न हटाउने)
Apply

Ok
.

Dynamic Input
Open गरेको File तलको टुल बर को
DYN मा Right क्लिक गर्ने
Setting
मा
जने क्लिक गर्ने Draffing Setting आउछ                      
Enable pointer Input Enable
Dimension Input दुबै को (√ )राईट चिन्न

 हटाउने ok
गर्ने
………………………………………………………………
Osnap Click गर्ने
All Select
Ok 
(Osnap लाई
of
गर्नु परेमा F3 गर्ने               
Osnap लाई
on
मा हुँदा Object

Snap काम गर्दा देखिन्छ )

……………………………………………………………………..


Line
“Enter”
or L “Enter”
गर्ने
Dimension
“Enter”
or Dli “Enter”
 गर्ने
Zoom
“Enter” or Z “Enter”
गर्ने
All
“Enter”
or A “Enter”
गर्ने
Offset “Enter” or O “Enter” गर्ने
(Specify Offset Distance दिने
Note:-लगातार फरक फरक नापमा  लिनु
 भने 2 क्लिक गर्ने   
(इटा को Size
L=10in,H=3in,B=5in
वाल्ल प्राय 5in देखी 10in हुन्छ)
Fillet Enter” or F
“Enter”
गर्ने
Select First
Object Click , Select Second Object Click
“Enter” गर्ने
(एक Angle लाई अर्को
Angle
मा जोड्न F Enter गर्नु पर्छ यसरि गर्द 90° को Angle जोदिन्छ हल्का घुमाउरो तरिकाले जोडन परेमा F Enter R Enter गर्ने
F “Enter”
R “Enter” Click
गर्ने
Select First
Object (
Specify Filler Radious)5 Enter
Click
गर्ने
Trim Enter”  or TR 2 “Enter” Click गर्ने(Project)
क्रस भएको ठाउँ हटाऊन परेमा Tr 2 Enter गर्ने बिच ठाउँमा वा हटाऊनु पर्ने ठाउँमा
Select
गर्ने Delete गर्ने
Mirror
“Enter” or MI “Enter”
गर्ने
Select Object गर्ने
Midpoint
पता लगाउँने Midpoint मा Click  गरेर Enter गर्ने
MI “Enter”
Midpoint “Enter”
Yes “Enter”

Copy Enter” or CO “Enter”
गर्ने
एउटा डिजायन लाई अर्को ठाउँमा राखानु परेमा त्यों File लाई
Select
गर्ने CO “Enter” गरेर चाहिने ठाउँमा Click गर्ने
Enter
गर्ने(Door,Windows,Text Etc लाई
Copy
गर्न सकिन्छ)
Text Style Control मा
Click
गर्ने
Text Style
Style Name
New Click गर्ने(Style Name:-madhu
Font Name:-Verdana(जुन सुकै
रख्दा पनि हुन्छ)
Font Style:-Regular
Height:-9”
Apply
Close 
..Text
“Enter” or T “Enter
गर्ने   
Text को Setting मिलाउने

Format Bar मा जाने
.

Move “Enter” or M “Enter” गर्ने
DLI  “Enter”  or Dimension Lineir
DCO
“Enter”
 or Dimension Continu
AA “Enter” or Area “Enter”
गर्ने
Area क्षेत्रफल निकल्दा
AA Enter
गर्ने चारै कुना


Click गर्ने अन्तिममा
Enter
गर्ने Area लेखिन्छ
क्षेत्रफल निकालिएपछी F2 गर्ने Note Pade देखाउछ                          
AA “Enter” Specify Firsat Corner Point Click                                        
O “Enter” Select Objest 
Click
Enter    
F2 गर्ने
Note Pade
क्षेत्रफल देखाउछ                                                
Undo
“Enter” or U “Enter”
गर्ने
 Strecth
“Enter” or S “Enter”
गर्ने                                            
Select Object to Strecth Enter
Dimiension
                                  
कुनै पनि कोठा या अन्य चिजलाई सानो बाट       
ठुलो वा ठुलो बाट सानो बनाउनको लागि

Right Side बाट Select गर्ने S “Enter” Dimiension गरेर दिने

                                                                          Node                                      Endpoint


                                                                          Midpoint                                      Nearest      
                          

   Polygon “Enter” or Pol “Enter” गर्ने
Polygon Enter Number of Side 8 “Enter”                                                          
Specify Center
of Polygon Size {
Edge):
8″
Enter    
Enter
an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i


Enter
and Click (Specify radius of circle)

Rectangle “Enter” or Rec “Enter” गर्ने
Clice गर्ने @ size दिने(4’-0”,3’-0”)
Enter
गर्ने
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Specify other corner point or
[Area/Dimensions/Rotation]: @4′,4′ Enter
Explode “Enter” or X “Enter” गर्ने
(Block भको लाई Select गर्ने X Enter गर्ने TR Enter 2पटका गरेर काटना सकिन्छ)
Un Block गर्ने

Block “Enter” or B
“Enter”
गर्ने
Block Definition
Name:-Door 3
Base Point मा Click गर्ने
Select Object मा Click गर्ने

Ok गर्ने
Insert “Enter” or I “Enter” गर्ने                               
Block गरेको लाई चाहिएमा Insert “Enter”
or I “Enter” गर्ने
Select गरेको Name मा Click गर्ने


Ok गर्ने
………………………………………………..

Rotate “Enter” or
Ro “Enter”
गर्ने
Select Object गर्ने RO Enter गर्ने Click
गरेर घुमाउने ठाउँतिर Click गर्ने

DC
“Enter”
गर्ने
Save भएको
Door Windows Etc
निकाल्नु
परेमा गर्ने DC “Enter” गर्ने
…………………………………………………………Matchprop “Enter” or MA “Enter” गर्ने
Line हरु या अन्य जस्तै Wall
,Door
,
Window etc लाई
Color Same
गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ
Select source object मा Click गर्ने
Select destination object मा Click गर्ने Enter गर्ने

Hatch “Enter” or H “Enter” गर्ने
Add Pick Points मा Click गर्ने Ok गर्ने


Pillar
3xcgaghvs4ssadsvPassage  3’-0” ,
3’-6”,4’-0”,6’-0” , 7’-0” ,8’-0”
Guest  / Living
Room 9’-0”x11’-0” , 10’-0”x12’-0” ,  12’-0”x14’-0” , 14’-0”
Kitchen Room 8’-0”x10’-0” , 9’-0”x11’-0” , 11’-0”x14’-0”
Bath Room/Toilet Room 3’-0”x6’-0” ,
6’-0”x6’-0” , 4’-0”x7’-0” , 5’-0”x8’-0”
Dinning Room 8’-0”x10’-0” , 10’-0”x12’-0”
Bed Room 9’-0”x11’-0” , 10’-0”x12’-0” , 11’-0”x13’-0” ,
8’-0”x10’-0”
Verandan  9’-0”x11’-0”
, 6’-0”x9’-0” , 5’-0”x6’-0”
Puja Khotha 4’-0”x6’-0” , 5’-0”x7’-0” , 6’-0”x8’-0”
Door 3’-0”x7’-0” , 4’-0”x7’-0” , 5’-0”x7’-0”
Window 4’-0”x5’-0” , 5’-0”x5’-0” , 6’-0”x5’-0” , 7’-0”x5’-0”
Stairs 3’-0”x3’-0”x3’-0”
भर्र्याङ को सीडी 20 देखी
22
सम्म हुन्छ 
Pillar  10”x10”
Rec “Enter” गर्ने
Clice गर्ने @ size दिने(4’-0”,3’-0”)
Enter
गर्ने
H “Enter” or Hatch “Enter” गर्ने
Add Pick Points मा Click गर्ने Ok गर्ने
Select The Object (Pillar)
Add Select Object
Ok Lader “Enter” or Lead “Enter” गर्ने
उल्टो बटा Click गर्दै Stairs (सीडी) पुरै भागलाई लिएर
Click गर्ने   “Enter” 2 चोटी गर्ने N(None) “Enter” गर्ने
option [Tolerance/Copy/Block/None/Mtext] Ray “Enter” गर्ने
कुनै पनि Ground Floor Plan लाई
Elevation
बनाउनको लाई Ray
 को प्रयोग गरिन्छ|Elevation
चारैतिर बाट
बनाइन्छ जस्तै,

 North Elevation
उत्तर

 South Elevation
दक्षिण

East Elevation
पूर्व
W West Elevation पश्चिम
Site Plan , Roof Plan, Section AT A-A, 3.Location Plan,
Ground Floor Plan
                         
 
  1.Site
Plan
 
                                                         
  2.Roof Plan 
                                                     
 3. Section AT A-A


4. Location Plan5.Ground Floor Planजमिन बाट क्रमस 2’+10’+2”+2”+2’6” or 2’9”रेलिङ+2”+2”+8’(माथी सिडिको लागी)+2”+2”+1’6”+2’+2”+2”
गर्ने(3’ ढोका को लागि) V = भेन्टिलेसन 10” माथिको
लाई बाट 10″ तल राक्ने V   2’-6”x1’-6” हुनु पर्छ
W-झ्याल राख्दा कोठाको सतह बाट 2’-0” माथी राख्न्ने|
2’+10’+4”+2’6”+2”+2”+8”+2’6”+2”+”

Dost 40 Scale (25) Wall
Gravel 23 Scale 
Ar-Rshke 0 Scale रेलिङ
Angle 50 Scale Roof Plan
Ansi 31 40 Scale Site Plan
AR-Conc Angle 180 Scale 1 Section
AR-Brstd Angle 0 Scale 1 इटा 
AR-B816 Angle 0 Scale 1.25
Refrech
Recent Regenerating Mode
Recent “Enter” or Re “Enter” गर्ने
(Refrech
हुन्छ)
File:-Auto Cad को File चार प्रकारका हुन्छन
Drawingy            :- dwy
Standards            :- dws
Dxf                      :- dxf
Drawing Temple :- dwt
View
Insert : Insert टूलबार मा जाने Raster Image Reference
आउछ Click गर्ने
Block , Dwg Reference , Dwf
Raster Image Reference
Image File लाई Autocad मा राखनु परेमा वा Image को
शोरुप दिन पनि प्रयोग गरिन्छ
Format:
Layer Properties Manager
LA “Enter” or “Enter” गर्ने
New Layer Enter or Alt+N
Color
Linetype (continous)-(solidline)
Line Weight  0.50
wall

Select line Type
Wall 
Red
Continuous
0.50 mm
Dimension  
Cyan
Continuous
0.13 mm
Door/Windows
Green
Continuous
0.13 mm
Text
White
Continuous
0.20 mm
Fixtures
140
Continuous
0.09 mm
Eden
Yellow
Continuous
0.25 mm
Planks
35
Continuous
Default
Railing
191
Continuous
0.09 mm
Cornice
193
Continuous
0.20 mm
A-Wall
Yellow
Continuous
0.50 mm
Hatch
Red
Continuous
0.09 To 0.35 mm

Divide “Enter” or Div “Enter” गर्ने
Object
मा Click गर्ने
5
“Enter” (
कती Divid गर्ने हो Type गर्ने Enter गर्ने )
Join “Enter” or J “Enter” गर्ने
Click
1st line and Click Last Line
Enter 

Format
Click


Point
Style ClickCircle
“Enter” or C “Enter”
गर्ने

गोलाकार बनाउनको लागी प्रयोग गरिन्छ
Arc
“Enter” or A “Enter”
गर्ने
1st
Point Click 2nd Point Click and End Point Click
गर्ने
ARC Specify
start point of arc or [Center]:
Specify second
point of arc or [Center/End]:
Specify end
point of arc:


Draw ClickMultiline
Click
गर्ने
Scale
or S Enter
गर्ने कती in or (F)’ दिनुपर्ने हो 10,5,15 Type the nimber Enter गर्ने 
Ex
2
“Enter”
गर्ने (2 चोटी Enter गर्ने) Join The Line
Scale
“Enter” or Sc “Enter”
गर्ने
कुनै पनि Object लाई बढाउन वा घटाउन परेमा
Select The Object
गर्ने
SC
Enter
गर्ने
Base Point मा Click गर्ने कती बढाउने कती घटाउने Scale
दिने
Enter
गर्ने
कुनै पनि Object लाई घटाउन परेमा
SC
Enter
Click

Example:-
0.083 Enter
गर्ने
घटाउन परेमा संख्या दिने (0.50Enter)

घट्छ(कमहुन्छ)
बाकी
रहन्छ 
1/12
0.083
0.05
5 %
95 %
5 %
2/12
0.16
0.10
10 %
90 %
10 %
3/12
0.25
0.15
15 %
85 %
15 %
4/12
0.33
0.20
20 %
80 %
20 %
5/12
0.41
0.25
25 %
75 %
25 %
6/12
0.50
0.30
30 %
70 %
30 %
7/12
0.58
0.40
40 %
60 %
40 %
8/12
0.66
0.50
50 %
50 %
50 %
9/12
0.75
0.60
60 %
40 %
60 %
10/12
0.83
0.70
70 %
30 %
70 %
11/12
0.91(3” कम)
0.80
80 %
20 %
80 %
12/12
1
0.90
90 %
10 %
90 %
कुनै पनि Object लाई बढाउन परेमा
Select The Object
गर्ने

SC
Enter
गर्ने
Base Point मा Click गर्ने कती बढाउने
Scale
दिने
Enter
गर्ने
Example:-
1.25 Enter
गर्ने
Scale
घटाउनु पर्दा :- %/b = 25/50 = 0.5

Scale
बढाउनु पर्दा :- 
b/% =50/20 = 2Boundary
Creation “Enter” or Bo “Enter”
गर्ने
Pick Point मा Click गर्ने(Boundary आउछ
Area
को बिच सेन्टरमा Click गर्ने
(Pick Internal Point
आउछ)
Enter गर्ने (Boundary
Created 1Polyline
आउछ)
AA
Enter
गर्ने
O
Enter
गर्ने (Object)


Area
को किनारमा Click गर्ने अनि F2 गर्नेArea
लाईText Window मा So गर्छBreak
Line
“Enter”
गर्ने
Location
Plan
बनाउदा,बाटोहरु को लाईन लाई निरन्तर देखाउनBreak Line देखाउनु पर्छ
Break Line “Enter” गर्ने
S Enter गर्ने(Breakline symbol size <2′-0″>: 5″ आउछ)
5″ Enter गर्ने(Specify first point for breakline)

First Point मा Click गर्ने Second Point मा Click गर्ने Last
मा
Enter
गर्नेPurge “Enter” or Pu
“Enter”
गर्ने
Block गरेकोलाई Delet गर्नु परेमा Pu Enter गर्ने


Yes To All गर्ने 

Direct Download Link

Page Setup Auto Cad 
Ctrl+P Enter गर्ने
Plot-Model
Page Setup:-
Name: None
Printer:-
Name: Name of
Printer
Paper Size:-
Size of Paper (A4)
Plot Style Table:-
Monocrome.ctb
Shade Plot:-
Wireframe
Plot Scale:-
Fit Paper or Scale Custom
Plot Area:-

Windows WindowsStairs (सीडी) भर्र्याङ्ग 20 देखी22 ओटा हुन्छ 
H=6.25” or 7.25”
B=10”


Section AT A-A

P.C.C :-Plain Cement Concrete  1:2:4
Exm:- 1= 1 Tagari Cement
           2= 2 Tagari Sand
           4= 4Agg
3mm Putting
12mm Plaster
3’’-4” P.C.C.
3” Brick Soling
1’-6” 


माटो पुर्नेOption “Enter” or
Op “Enter”
गर्ने
Selection
Pink Box Size   
Grip SizeDrafting
Auto Snap Marks Size
Aperture Size
Insertion Scale
Source Content units Inch (Inch
मा काम गर्दा)


Target Drawing
Units InchDil “Enter” गर्ने Dimlinear  सिधा
Dal “Enter” गर्ने  Dimaliged छड्के
Dco “Enter” गर्ने  Dimensing
Continue
Dan“Enter”
गर्ने  Dimangular(Angle पतालगाउने)
Dimension Angle
Diameter
Dan “Enter”
Select the object
Ro “Enter”(Rotate)Click the Object (कती


Angle दिने हो त्यो दिने)45.6 Enter

Tools मा Click गर्ने
Display Image मा गर्ने
Save Image गर्ने(Jpeg or Bmp)
Draw मा Click गर्ने
Circle मा गर्ने  Center Radius
                           Center Diameter
                            2 Points
                            3 Points
                            Tan,Tan,Radius
                            Tan,Tan,TanCircle “Enter” or C
“Enter”
गर्ने
2’ Enter गर्ने
Circle “Enter” or C
“Enter”
गर्ने
2p Enter गर्ने(2 Points)
Line The Click
Exp.10’ Enter गर्ने

New Hatch गर्ने or Photo लाई Hatch मा राखनु पर्दा यसरि गर्ने


Express
Draw
Super Hatch
Image (Select Image
File)
Open File
Select
Click
Enter
Click 
Enter
(Hatch मा Pitcher आएर
बस्छ

Tools
Draw Order मा Click गर्ने
Bring to Front
कुनै पनि Hatch माथी लेखेको Text लाई अगाडी ल्याउन भने Text लाई Click गर्ने or Select Draw Order मा गएर Bring to Front गर्ने
Send to Back
कुनै पनि Hatch माथी लेखेको Text लाई पछाडी  ल्याउन भने Text लाई Click गर्ने or Select Draw Order मा गएर Send to Back गर्ने
Workspaces
Palettes
1.Dashboard
2.Properties Ctrl+1
3.Tool Palettes
Ctrl+3(Modify,Draw,ModeDing)
Command Line or
Ctrl+9
गर्ने
Command Line लाई Hidden or Unhidden गर्न प्रयोग ल्याइन्छ
Clean Screen or
Ctrl+
Screen को Icon हरुलाई हटाउन वा राखन यसको प्रयोग गरिन्छ
Spelling
Select
the Text
Tools
Spelling
Check
Spelling
ठिक भने Ignore गर्ने Spelling
Check Complete
आउछ Ok गर्ने
ठिक छैन जस्तो लागेमा Change Dictionaries Apply and Close  गर्ने 
Quick Select
सबै Drawing लाई Select गर्नु पर्दा Tools मा जाने Quick Select गर्ने ok गर्ने


Inquiry
Update Field
Block Editor
Edit
Block Definition
Block
to Create or Edit

Ok गर्ने 


Dimension
01.Quick Dimension
► Click  Quick Dimension
► Click Object
► Enter
► Click
02.Liner (Dli)
03.Aniqned (Dal)
04.Arc Length
05.Ordinate
06.Radius
07.Jogged
08.Diameter
09.Angular(Dan)
10.Baseline(Select Base
Dimension)
11.Continue(Dco)
12.Leader
13.Tolerance
14.Center Mark
15.Oblique
16.Align Text
A. Home
B. Angle(Select Dimension » Specify
Angle for Dimension Text)
C. Left
D. Center
E. Right
17. Dimension Style(D)Manager
18. Override

 19. Update


Calculator “Enter” or Cal “Enter”  गर्ने
Cal
“Enter”  Expression
Exm
15×2=30
File
:-
Export  Date
Select
Object or (all Object and View Ports )
Enter
Insert : Insert टूलबार मा जाने Raster Image
Reference  आउछ Modify  Click गर्ने
Select Image to click
Enter Clipping option (On/Off Delete/new Boundary)new


Enter Clipping Type (Polygonal/Rectang war)Insert (अर्काको Drawingल्याउने) Click गर्ने
Dwg.Reference
मा गर्ने 
Select
Reference
Open
External
Reference  Ok
गर्ने 
Click
गर्ने
Insert (अर्काको Drawingल्याउने) Click गर्ने
Dwf Underlay मा गर्ने 


Select Dwf File

1 धुर गर्ने     =182.25 SQ F
20 धुर    =1 कट्ठा
20 कट्ठा =1 बिघा

चौकस = 4in
पल्ला = 1in
सिसाको बिट =1.5 in

सिसाको मोटाइ =0.0089in
1:50
2’
1cm
2’
1:100
4’
1cm
4’
1:200
8’
1cm
8’
1:500
1.64’
1cm
1.64’

                                                   रड
5 सुता
20mm
1m
2.440kg
4 सुता
16mm
1m
1.560kg
3 सुता
12mm
1m
0.880kg
2.5 सुता
10mm
1m
0.610kg
2 सुता
8mm
1m
0.390kg
1.5 सुता
6mm
1m
0.220kg

1m       =  3.28’
100cm  = 1m
39.35in = 1m
3.28f     = 1m
L/4
 

2D को Plan लाई 3D मा लैजान
Extrude “Enter” or Ext “Enter”  गर्ने
Example:-


Rec “Enter” गर्ने

Extrude Enter or Ext “Enter” गर्ने
Select Objects to Extrude:
Specify Height of Extrusion or [Direction/Path/Taper
angle] <3′-0″>: 10′


3D Orbit “Enter”or 3DO “Enter” गर्ने

Tap View                    
Front View                            

Front View Mi गर्ने      
Bottom View

Font View मा गएर Mirror “Enter” or Mi “Enter” गर्ने
Select Object गर्ने
Midpoint
पता लगाउँने Midpoint मा Click  गरेर Enter गर्ने


MI
“Enter”
गर्ने            

Midpoint “Enter” गर्ने                                                                     


Yes “Enter” गर्ने
Realistic Visual Style मा जाने 3DO गरेर हेर्ने
Left View                   

 Right View                             

Back View


3DO “Enter” गरेर हेर्ने
   

पायप बनाउदा Top View मा जाने Circle “Enter” or C “Enter” गर्ने exm. 2’-0” Specify Radius of Circle or  (Diameter)Exp.2’ Enter गर्ने
Front View जाने         


Polyline  मा Click गर्ने      


Ext “Enter” गर्ने
Circle Select गरेर “Enter” गर्ने
Select objects to extrude: 1 found
Specify Height of Extrusion or (Direction/Path/Taper
angle)


Path “Enter” or P “Enter” गर्ने
Polyline Select (Click गर्ने)3DO “Enter” गरेर हेर्ने

Subtract “Enter” गर्ने(3D मा गएर Subtract गर्नु पर्छ यसले
3
D मा काट्ने काम गर्छ)
Select the Main Object मा Click गर्ने Enter गर्ने
Select the Small Object मा Click गर्ने Enter गर्ने3DO “Enter” गरेर हेर्नेRev “Enter” गर्ने  गमला बनाउदा(BO Enter गर्ने Pick Point मा Click गर्ने)
Select the Object To Revolve Click गर्ने Enter गर्ने
Specify Axis Start Point or Define axis by [Object/X/Y/Z]
] <Object>:
X Y मा Click गर्नेSpecify angle of
revolution or [STart angle] <360>:     

Enter गर्ने
                    
3DO “Enter” गरेर हेर्ने


3DO “Enter” गरेर हेर्ने

Subtract “Enter” गर्ने(3D मा गएर Subtract गर्नु पर्छ यसले
3
D मा काट्ने काम गर्छ)
Select the Main Object मा Click गर्ने Enter गर्ने

Select the Small Object मा Click गर्ने Enter गर्ने

 Draw, Draw Order,
Layers, Modeling, Modify, Properties, Solid Editing, Standard, Styles,
View, Visual Styles, Workspaces, Text
Modeling
Polysolid “Click” गर्ने
Polysolid Specify Start Point
or (Object/Height/Width/Justify)
Box “Click” गर्ने
Specify First Corner or Center
Specify Height (exam.3’) Enter गर्ने
Wedge Clickगर्ने
Specify First Corner or Center
Specify Other Corner or
(Cube/Length)
Click गर्ने
Specify Height (exam.3’) Enter गर्ने
ConeClickगर्ने
Specify Center Point of Base
Specify Base Radius (Diameter exam
3
’) “Enter” गर्ने
Specify Hight (Exam 5) “Enter” गर्ने
SphereClick गर्ने
Specify Center Point
Specify Radius (Diameter exam 3’) “Enter” गर्ने
Cylinder Click गर्ने
Specify Center Point of Base
Specify Base Radius (Diameter
exam 3
’) “Enter” गर्ने
Specify Height (exam.7’) Enter गर्ने
Torus “Click” गर्ने
Specify Center Point
Specify  Radius (Diameter exam 3’) “Enter” गर्ने
Specify Tube Radius (Diameter exam 1’) “Enter” गर्ने
Pyramid “Click गर्ने
Specify Center Point of
Base(edge/side)
Specify Base Radius (Diameter
exam 3
’) “Enter” गर्ने(6)
Specify Height (exam.1’) Enter गर्ने
Helix Click” गर्ने
Number of Turns=3  Twist =ccw
Specify Center Point of Base
Specify Base Radius (Diameter
exam 4”
’) “Enter” गर्ने
Specify Top Radius or (Diameter exam 4”’) “Enter” गर्ने
Specify Helix Height or (Axis
End Point/Turns/ Turn Height/Twist)
Axis End Point
Planar Surface Click” गर्ने
Specify First Corner or
(Object)
Specify Other  Corner
Extrude or Ext Click” गर्ने
Presspull(Ctrl+Alt) “Click” गर्ने
Sweep “Click” गर्ने
Revolve “Click” गर्ने
Loft “Click” गर्ने
Union “Click” गर्ने
Subtract “Click” गर्ने
Intersent “Click” गर्ने
3D Move “Click” गर्ने
3D Rotate “Click” गर्ने
3D Align “Click” गर्ने


3D मा Door बनाउदा 2D को Plan or Top मा जाने 
(नोट प्राय wall 10” हुन्छ र wall 5” पनि राखिन्छ)
ठोका कती राख्ने ? जस्तै 6’+1’=7’
BO Enter गर्ने(Boundary Creation गर्ने र Pink Point लिने)
Extrude “Enter” or Ext 15”
Enter”
गर्ने
Tap View  मा भएको Door लाई Copy or Move गर्ने (Ctrl+C or Ctrl+X)Front View मा Paste गर्ने

Tap View  मा भएको Door  
Front View मा पनि  यस्तो देखिन्छ  

पुन Top View मा गएर हेर्दा Door यस्तो  देखिन्छSelect the Object
Edit
Copy with Base Point (Ctrl+C)
Paste as Block (Ctrl+V)
Top View मा जाने र Top View को Door लाई Front View paste गर्ने  र  Door लाई मिलाएर राख्ने


3DO “Enter” गर्ने

Subtract “Enter” गर्ने(3D मा गएर Subtract गर्नु पर्छ यसले
3
D मा काट्ने काम गर्छ)
Select the Main Object मा Click गर्ने Enter गर्ने


Select the Small Object मा Click गर्ने Enter गर्नेसेन्टिमिटर को लागि
Units
“Enter” or un “Enter”
गर्ने
Drawing
Units                                                               
Length :- Type Decimal              
                  Precision  0.00    
Angle :- Type Decimal Degrees
                       Precision  0
Insertion
Scale :- Millimeters
Ok
Dimension Style Manager “Enter” or D “Enter” गर्ने
Modify Click गर्ने                                                     
Modify Dimension Style :Standard 


Primary Units
Unit Format :-   Decimal
Precision  :-       
0
Decimal
Separator

:-¨
Comma
Round
Off :- 0
Measurement
Scale
Scale
Factor :- 1
Zero
Suppression :- Trailing
(√ राईट चिन्न  लगाउने )
Angular Dimensions
Unit Foemat :- Decimal Degrees
Precision
:- 0

 

OkText
Text
Style :-Standard
Text
Color :- By Block
Fill
Color :- None
Text
Height :- 50
Vertical
:- Above
Horizontal
:-Centered
Offset
From Dim Line :- 25
OkSymbols
and Arrows
First              Dot Small
Second          Dot Small
Leader          Closed Filled
Arrow
Size   50
Center
Marks Size :- 2.5
Jog
Angle :- 45

OkLines
Color
:- By Block
Linetype
:- By Block
Lineweight
:- By Block
Baseline
Spacing :- 3.75
Extension
Lines
Color
:- By Block
Linetype
Ext Line 1 :- By Block
Linetype
Ext Line 1 :- By Block
Lineweight
:- By Block
Extend
Beyond Dim Line :- 10
Offset
From Origin :- 10कुनै पनि गल्ति भयमा सुधार्ने मौका दिनु होला। कुनै पनि समस्या परेमा मेरप Whatsapp (+97470215115)मा कल गर्दा हुन्छ  

AutoCad 2007 Free Download link you Need to call Me My What’s app No +974-70215115

AutoCAD 2007fix File

 


Direct Download Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *